Japan

NameClassJersey Number
Kae Kurahashi0.520
Koichi Tanabe0.510
Hitoshi Ogawa1.015
Yutaro Kitsunai1.004
Shota Watanabe1.501
Masayuki Haga2.04
Motoki Sugano2.022
Shunya Nakamachi2.09
Tetsuro Yamaguchi2.56
Shinichi Shimakawa3.013
Yukinobu Ike3.021

Coaching and Support Staff
Kevin Orr – Head Coach
Toshihiro Wakui – Assistant Coach
Hitomi Iwakura – Trainer
Natsumi Kurokawa – Trainer
Akiyo Fujikawa – Trainer
Kei Miyama – Mechanic
Noriko Nikaido – Staff
Tatsuo Tsuchiya – Staff
Mayumi Shiozawa – Staff
Yasuo Shiozawa – General Manager